Selecteren van bronnen en materialen

Binnen de HvA vinden we het belangrijk dat studenten worden opgeleid volgens de laatste stand van zaken uit de wetenschap en de praktijk, actuele bronnen zijn daarbij heel belangrijk. Docenten bieden studenten allerlei bronnen aan waar studenten van kunnen leren, denk aan boeken, artikelen en filmpjes. Maar wat is passend qua inhoud en niveau? Hoeveel is passend? Naast kennisbronnen zijn er ook materialen waar studenten mee oefenen, quizzes, simulaties, voorbeelden of instrumenten in de praktijk. En waar vind je die?

Waarom?

Een optimale leerervaring binnen een blended onderwijsomgeving wordt vormgegeven door 3 type interacties, docent-student, student-student en student-leerinhoud. Deze leerinhoud moet actueel, relevant en toegankelijk zijn. De leerinhoud is basis voor de discussie tussen studenten onderling zodat ze een beter inzicht krijgen in de concepten die in de module centraal staan. Feedback van de docent op het begrip van de leerinhoud en de toepassingen daarvan zijn ook een belangrijk onderdeel van de leerervaring. Leerinhoud is dus onderdeel van de interactie tussen studenten onderling en de student en docent.

Wat?

Het selecteren en het beschikbaar stellen van bronnen en materialen is een iteratief proces dat bestaat uit 5 stappen (Wil je meer weten? Kijk here.).

1. Verzamelen

Bij het verzamelen van bronnen staan weer de leeruitkomsten of leerdoelen centraal. Immers alle onderwijs activiteiten leveren hier een bijdrage aan en de leeruitkomsten zijn gebaseerd op de BOKS van de opleiding. Door uit te gaan van de leeruitkomsten, wordt het verzamelen van de bronnen gestuurd, immers het niveau en complexiteit zijn al gedefinieerd. Wellicht kun je voortbouwen op bronnen van modules die voor of na deze module komen.

De bibliotheek heeft natuurlijk veel materiaal beschikbaar, vraag de informatiespecialist van jouw vakgebied om advies. Zij kun je wijzen naar verschillende bronnen en wellicht helpen met het bepalen van de juiste zoektermen.

Voor praktische, cognitieve en regulatieve vaardigheden zijn bronnen alleen niet voldoende, je zult dan ook moeten zoeken naar materialen waarmee geoefend kan worden. Ook voor leeractiviteiten kun je bestaande materialen en bronnen gebruiken, zoals oefenvragen, opdrachten, simulaties of games. Praktijkvoorbeelden zijn een belangrijke inspiratiebron voor studenten dus neem deze ook zeker op als lesstof.

Het verzamelen van bronnen en materialen heeft ook tot doel een diversiteit van materialen aan de kunnen bieden aan studenten. Zodat ook verschillende informatievaardigheden kunnen worden getraind, onder andere het gebruik, synthese en evaluatie van informatie .

2. Categoriseren

De verschillende bronnen en materialen die je hebt verzameld met elkaar vergelijken om vaststellen welke wellicht dubbel zijn of welke leerinhoud je nog mist. Tijdens dit proces komen wellicht nieuwe concepten of inzichten naar voren waarvan je moet vaststellen of deze opgenomen moeten worden in de lesstof of niet. Je bent immers op zoek geweest naar de actuele stand van zaken in de praktijk en wetenschap. En de bronnen samen moeten alle concepten van de leerstof bevatten, die benoemd zijn in je leeruitkomsten. Daarnaast moet je nu gaan vaststellen welke bronnen het best geschikt zijn voor de module dus welke je wilt behouden en waarom. Wees ook kritisch naar je eigen denkbeelden, kies je ook bronnen die wellicht een ander licht op de leerstof werpen?

Voor materialen zoals oefenvragen of opdrachten voor praktische vaardigheden, kijk je in hoeverre ze verschillende aspecten van de leeruitkomst omvatten, of wil je juist eerst deelaspecten inoefenen? Hoe ziet de opbouw er uit van de opdrachten er uit?

3. Beoordelen en selecteren

Bij het beoordelen van de bronnen bepaal je van de bronnen welke bijdrage deze leveren aan het aanleren van nieuwe concepten en inzichten. De kwaliteit en actualiteit van bronnen zijn hierbij belangrijk, dus komen ze uit de database van de bibliotheek of van Youtube? “Slechte” voorbeelden kunnen echter ook een educatief doel dienen.

“Kill your darlings” kijk kritisch naar welke bronnen echt relevant zijn, voor het aanleren van de leerinhoud. Hoe ziet de mix van materialen eruit en hoe dragen deze bij aan het leren van praktische of cognitieve vaardigheden. Niet alles wat interessant is, is ook leerstof. Een keuze op basis van wat van studenten verwacht mag worden op basis van studietijd is daarbij ook belangrijke factor.

 

4. In de context plaatsen

Met de juiste lijst van bronnen en materialen kun je nadenken over hoe je deze in de context van de module gaat plaatsen. Je bepaalt de volgorde waarin je de concepten gaat aanbieden, hoe je verbanden gaat laten zien  aan de hand van de bronnen en materialen en hoe deze aansluiten bij de voorkennis van de studenten. Maak eventueel gebruik van veel gebruikte misconcepties en tegenvoorbeelden om studenten actief met leerstof aan de slag te laten gaan. Je geeft door de opbouw van de bronnen richting aan de invulling van je lessen. Gebruik je bronnen als voorbereiding van je college of als verdieping na die tijd en gebruik je bronnen en materialen samen? Bij het ontwikkelen van leeractiviteiten gaan we daar meer in detail op in.

De Cognitive Presence uit het Community of Inquiry model laat het belang zien van de interactie van studenten met de leerstof in interactie met hun medestudenten en docent. Dus de leerstof staat niet los, en leerstof wordt dus actief ingebed in het onderwijs.

 

Bron: http://bouwstenenopleiding.thomasmore.be/community-of-inquiry-voor-blended-leeromgevingen.html

5. Beschikbaar stellen

Brightspace is de leeromgeving van de HvA waar de bronnen en materialen in de context van de module geplaatst worden. Hier komen veel elementen van de module digitaal samen, de structuur van de module, inhoud, de bronnen en leermaterialen en opdrachten inclusief de deadlines.

Belangrijk bij het beschikbaar stellen van bronnen materialen is dat je rekening houdt met auteursrechten. Een link naar de bron, bijvoorbeeld bij de bibliotheek of internet, mag altijd. Stukken tekst kopiëren mag onder voorwaarden, de HvA bibliotheek kan je hierbij adviseren. Gebruik van teksten en afbeeldingen van internet moeten altijd voorzien van bronvermelding.

Hoe?

In Brightspace kun je de benodigde bronnen en materialen beschikbaar stellen.

De bibliotheek heeft natuurlijk veel betrouwbare bronnen en collega’s die je kunnen helpen bij het vinden van multimediale content. En zij kunnen je ook helpen met wat wel en niet mag volgens auteursrechten.

Vanuit Surf worden open digitale leermaterialen aangeboden van andere hogescholen.

Verder kun je natuurlijk bestaand materiaal uit Brightspace courses hergebruiken of delen van andere courses in je course opnemen.